Miasto Turek

KTO ZOSTANIE WOLONTARIUSZEM ROKU 2021?

Burmistrz Miasta Turku ogłasza konkurs o tytuł ,,Wolontariusz roku 2021”.

Tytuł ,,Wolontariusz roku 2021” może otrzymać osoba fizyczna, która bez wynagrodzenia, świadomie i dobrowolnie działała w roku 2021 na rzecz innych organizacji instytucji oraz osób indywidualnych wykraczając poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.


Celem konkursu jest:
☼ uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują bez wynagrodzenia na rzecz mieszkańców miasta Turku,
☼ wzmocnienie rangi wolontariusza w życiu środowisk lokalnych,
☼ podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji pozarządowych i mieszkańców Turku.

Do zgłaszania kandydatów zapraszamy osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i niepubliczne, które doświadczyły bezinteresownej, dobroczynnej, społecznej pomocy wolontariusza.

Zgłoszenia (wg karty zgłoszeń) kandydata do konkursu prosimy przesłać lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku ul. Kaliska 59 z dopiskiem „Konkurs o tytuł Wolontariusz roku 2021” do dnia 25 listopada br.


Szczegółowe zasady konkursu określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Turku nr 160 / 2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Wolontariusz roku 2021” zamieszczone na stronie internetowej www.miastoturek.pl dział aktualności i www.bip.miastoturek.pl. dział komunikaty. Zarządzenie to dostępne jest również w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, pokój nr 120, tel. (063) 289-61-45.